SUPPORT
 


   

Complex Technical Support team is dedicated to helping you with anything related to Complex All products, including technical specifications, hardware and software installation, system diagnosis, and consul service.

 • บุคลากร
  ทางบริษัทมีวิศวกรและ ช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสินค้าของ
  บริษัทพร้อมให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ มีการส่ง วิศวกรและช่างเทคนิค
  ไปสัมมนา อบรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นประจำ  มีการประชุม
  สรุป ความรู้เทคโนโลยีล่าสุด ปัญหาทางเทคนิคของลูกค้าทุกสัปดาห์
  มีการประเมินผลการทำงาน โดยให้รางวัล แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค ที่มีความรู้และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
 • ทรัพยากร และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการซัพพอร์ต
  พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบครบครันที่ทันสมัย อาทิ
  - Osciloscope
  - Power Supplier
  - Signal Generator
  - อุปกรณ์ถอด IC
  - UPS
  - และอื่น ๆ
 • พร้อมตรวจสอบคุณภาพของสินค้า สินค้าที่ส่งลูกค้า จะต้องถูกตรวจสอบก่อนเพื่อความมั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ และคุณภาพดี

Sent your email Technical Support to support@complextech-thai.com

   
   
 
     
Main Page Site Map Contact Us Support Sole Distributor Download CatalogServices Products Company Profiles